Polityka prywatności Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego (IREPSO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Fundacji Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa (dalej „Fundacja”) informujemy co następuje:

Kim jesteśmy?

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, 00-695 Warszawa, adres e-mail: office@irepso.pl

Definicje

 • Administrator – oznacza Fundację Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Polsce, ul. Nowogrodzka 50/515,
  00-695 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i
  publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pod numerem 0000843811; NIP: 7010985917, Regon: 38624017900000, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem
  których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie irepso.pl, w tym w szczególności subdomeny dialog oraz analityka.
  Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Ciasteczka

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
  wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
  informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 1. utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach
  społecznych – podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 2. przesyłania newslettera – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Analiza statystyk

Do analizy statystyk Administrator używa narzędzi Google Analytics. Zbierane za pomocą tego narzędzia dane są anonimowe i służą wyłącznie do celów analizy statystycznej, monitorowania ruchu na stronie i poprawy jakości prezentowanych w witrynie treści. Administratorem danych gromadzonych w Google Analytics jest Google Inc z siedzibą w USA.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane udostępnione Administratorowi przez Użytkownika będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora, np. w zakresie księgowości, obsługi informatycznej i zabezpieczeń systemów informatycznych, obsługi wydarzeń.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Dane osobowe będą poddawane regularnym, comiesięcznym przeglądom. Przetwarzanie danych zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane
przestanie być aktualny. Jakie masz prawa do swoich danych? Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;
 3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Prawo przenoszenia danych;
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody jest możliwe przez kontakt z Administratorem pod adresem mailowym office@irepso.pl

W razie konieczności może Pani/Pan skontaktować się z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@irepso.pl. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytania oraz przesłać newsletter, w razie braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem.

Gdzie przesyłamy dane?

Administrator korzysta z udostępnionych przez Użytkownika danych wyłącznie w ramach i na terytorium Unii Europejskiej. Jedyny wyjątek stanowią anonimowe dane gromadzone przez Google Analytics, na podstawie których niemożliwa jest identyfikacja Użytkownika.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.