Za pośrednictwem mediów społecznościowych Urząd Gminy Kutno poinformował o ciekawej inicjatywie.  30 sierpnia wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska złożyła wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kutno, który zawierał projekt statutu i ordynacji wyborczej. Wniosek został przygotowany po przeprowadzeniu ankiety informacyjnej wśród uczniów tamtejszych szkół, konsultacjach z samorządami uczniowskimi oraz petycjach w sprawie utworzenia Rady. Złożony wniosek został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Kutno na ostatniej sesji.

Jest to dobra wiadomość, ponieważ daje młodzieży możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu gminy i wyrażania swoich opinii na temat jej rozwoju. Do Młodzieżowej Rady Gminy Kutno będą mogli należeć młodzi mieszkańcy gminy w wieku od 13 do 18 lat.

Celem działania Rady będzie m.in.:

  • współpraca z samorządami szkolnymi i władzami gminy,
  • szerzenie idei samorządowej wśród młodych,
  • reprezentowanie interesów młodzieży względem organów samorządu gminnego, samorządów uczniowskich, władz oświatowych oraz instytucji i organizacji pozarządowych,
  • podejmowanie działań zmierzających do integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
  • zwiększanie aktywności młodych w określonych obszarach takich jak edukacja obywatelska, wolontariat, samorządność, kultura i rozrywka, ochrona środowiska, oświata i edukacja, sport i kultura fizyczna.

Młodzieżowa Rada Gminy Kutno będzie miała możliwość docenienia młodych ludzi, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Nagroda będzie dla nich motywacją do dalszego rozwoju i zaangażowania się w życie lokalne.

Tekst powstał w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe 2.0, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji PGE.

/AK