Case: W pewnej młodzieżowej radzie gminy z funkcji jej członków zrezygnowały dwie osoby reprezentujące pewną szkołę podstawową. W przepisach ordynacji wyborczej, która stanowi część statutu młodzieżowej rady określono, że wybory do młodzieżowej rady są powszechne i odbywają się poszczególnych szkołach na terenie gminy, które stanowią okręgi. Nie istnieją jednak żadne regulacje dot. wyborów uzupełniających.

Pytanie:

Czy młodzieżowa rada gminy może uzupełnić swój skład?

Odpowiedź IREPSO:

Sposób wyboru członków młodzieżowej rady jej obligatoryjną częścią statutu w świetle art. 5b ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym. Zatem to rada gminy nadając młodzieżowej radzie statut określa tam zasady oraz sposób w jaki można wybrać poszczególnych członków. Takie przepisy mogą znajdować się bezpośrednio w statucie albo w ordynacji wyborczej, która powinna stanowić załącznik do statutu, niemniej zgodnie z zasadami techniki prawodawczej bardziej wskazane byłoby wyszczególnienie zasad przeprowadzania wyborów w rozdziale statutu młodzieżowej rady.

Może istnieć jednak sytuacja, taka jak w kazusie, gdzie przepisy w żaden sposób nie ustalają zasad przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Taka sytuacja zdecydowanie utrudnia działanie młodzieżowej rady, zatem zaleca się, aby w przepisach statutowych poświęcić chociaż jeden ustęp na prostą regulację w postaci np. ,,W przypadku rezygnacji albo odwołania członka młodzieżowej rady gminy w jego okręgu przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z przepisami…”.

Niemniej sytuacja braku takiej regulacji stanowi poważną lukę prawną, gdyż w przypadku nieokreślenia zasad dot. wyborów uzupełniających młodzieżowa rada nie może uzupełnić swojego składu w ten sposób. Mandat pozostaje ponadto nieobsadzony, ponieważ nie istnieją żadne przepisy odnoszące się do jego obsadzenia. Z racji tego, że mamy tutaj do czynienia z prawem administracyjnym oraz zasadą legalizmu nie można w takiej sytuacji domniemywać pewnych sytuacji ani kompetencji (np. dotyczących sytuacji, w której w przypadku rezygnacji członka młodzieżowej rady na jego miejsce wchodzi kandydat z największą liczbą głosów w wyborach w jego okręgu). Dlatego ważne jest, aby umieścić w statucie odpowiednie przepisy dot. wyborów uzupełniających.