Polityki publiczne tworzone są w oparciu o średnio- i długofalowe strategie, które mają na celu osiągnięcie określonych skutków w danej dziedzinie życia publicznego. Proponowane rozwiązania bardzo często ze względu na swoje długofalowe skutki wpływają bezpośrednio i pośrednio na młodzież, również poza dziedzinami, które najbardziej kojarzą się z tą grupą wiekową (prawo oświatowe, socjalne, szkolnictwa wyższego). W ostatnich latach zarówno w Polsce jak i na świecie pojawiła się nowa dziedzina polityk publicznych – polityka młodzieżowa, która stanowi pewną metadziedzinę zbierającą różne aspekty życia publicznego i kształtowania polityki państwa w odniesieniu do skutków wpływających wyłącznie na osoby do 29 roku życia.

Dlatego też, w związku z zdecydowaną aktywnością władzy publicznej w dziedzinie polityki młodzieżowej oraz coraz większą długofalowością poszczególnych rozwiązań w politykach publicznych postuluje się wprowadzenie kryterium młodzieżowego jako obowiązkowego elementu OSR. Postulowane rozwiązanie może stanowić bardzo dobry wkład do globalnej dyskusji na temat sposobów realizacji ambitnej polityki młodzieżowej na forum ONZ i w dyskusji o tej polityce publicznej wewnątrz UE. Ponadto, podobne rozwiązania funkcjonują już w znacznej liczbie państw członkowskich Unii Europejskiej – Austrii, Belgii, Francji i Niemczech oraz na świecie – np. w Kanadzie czy Nowej Zelandii.

Koncepcja kryterium młodzieżowego w ocenie skutków regulacji poszczególnych przepisów jest również przedmiotem dyskusji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego wyrazem jest raport Be Seen Be Heard Global Youth Survey przygotowany we współpracy z Biurem Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży. Wskazuje on chociażby na konieczność zawierania w politykach publicznych długofalowych rozwiązań i procesów wpływających na uczestnictwo młodzieży w sferach polityki krajowej oraz tworzenie strategii i prawodawstwa aktywnie wspomagającego politykę młodzieżową.

Dlatego też wprowadzenie kryterium młodzieżowego w załączonej formie stanowić będzie istotny pierwszy krok w istotnej integracji i implementacji polityki młodzieżowej w proces tworzenia prawa oraz przygotowywania krajowych strategii w ramach określonych polityk publicznych.

 

autor: Jan Zapolski-Downar