Z przyjemnością prezentujemy publikację autorstwa Jana Zapolskiego-Downara pt. Strategie kształtujące politykę młodzieżową w gminie jako instrument upowszechniania idei samorządowej i zwiększania partycypacji młodzieży. Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Energa w ramach projektu Energia Młodych.

Wątpliwości nie budzi już stwierdzenie, że należy wspierać działania na rzecz młodych w Polsce. Na poziomie centralnym toczą się nieustanne prace konsultacyjne, stawiające młodych obywateli w centrum zainteresowania. Dowodem tego są inicjatywy takie jak: “Młodzi w Pałacu”, organizowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, czy “Strategia na rzecz Młodego Pokolenia”, organizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Niezależnie od wyników przeprowadzonych konsultacji, zdiagnozowane centralnie problemy, będą obarczone pewną niedoskonałością. Konsultacje o charakterze ogólnopolskim, mimo że są znaczącą nobilitacją młodzieży, nie mogą uwzględnić uwarunkowań i problemów poszczególnych powiatów czy gmin. Niniejsze opracowanie, identyfikuje i analizuje narzędzie, które uzupełnia lukę dotychczasowych konsultacji. Lokalne strategie młodzieżowe, to rozwiązanie które ogniskuje uwagę samorządów terytorialnych na lokalnych problemach młodych. Wskazuje dokument, który definiuje nie tylko lokalne potrzeby młodych ale również uwidacznia szanse rozwojowe danej jednostki terytorialnej. Szanse te powinny być szczególnie wnikliwie badane pod kątem nowej post pandemicznej rzeczywistości, naznaczonej licznymi innowacjami technologicznymi i rozwojem pracy zdalnej. Samorządy terytorialne muszą identyfikować też wyzwania jakie przed nimi staną w obliczu nieumiejętnie prowadzonej polityki młodzieżowej. Zaliczyć do nich należy: wykluczenie społeczne i marginalizacja młodych ludzi, odpływ młodych do większych ośrodków miejskich oraz następczo ujemna demografia, wymieranie gmin. Problemy powyższe już teraz dotykają niektóre gminy w Polsce i stanowią istotne wyzwanie dla samorządów terytorialnych. Trudno jednak przeciwdziałać zregionalizowanym problemom, jeżeli nie są one diagnozowane i monitorowane lokalnie. Próby centralnego zapobiegania takim zdarzeniom będą albo wysoce kosztowne lub mało efektywne. Lokalne strategie młodzieżowe pozwalają na określenie precyzyjnych, środowiskowych potrzeb młodych i dobranie do nich najefektywniejszego rozwiązania. Jednocześnie proces lokalnych konsultacji oraz tworzenia takich strategii pozwala na (i) aktywizowanie młodej społeczności; (ii) budowania w niej poczucia sprawczości, wpływu na “małe ojczyzny” oraz (iii) udowadnianie, że jej potrzeby są ważne dla władz lokalnych (ze słowa wstępnego Tomasza Opara).

Publikacja jest już dostępna do nieodpłatnego pobrania na naszej stronie internetowej!