1 czerwca 2021 r. Prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W uroczystości, która miała miejsce w ogrodach Pałacu Prezydenckiego wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodzieżowych organów doradczych z całej Polski. Wielu z działaczy, którzy starali się o nowelizację przepisów w ciągu ostatnich lat przybyło na zaproszenie Kancelarii Prezydenta. Na miejscu nie mogło również zabraknąć ekspertów Fundacji IREPSO, Piotra Drzewieckiego oraz Tomasza Opara.

Prezydent podkreślił, że ustawa nowelizująca przyczynia się do rozwoju samorządności młodzieżowej. Zwrócił ponadto uwagę, że dotychczasowa ustawa przewidywała możliwość tworzenia młodzieżowych rad jedynie na poziomie gminnym. Nie brak było również gmin, w których włodarze starali się nie dopuścić do powołania młodzieżowej rady. Tak było przez wiele lat chociażby w Kielcach.

– Uznaliśmy, że jest to za mało – stwierdził Prezydent. Podkreślił, że współczesny świat wymaga, aby “młodych ludzi szerzej dopuścić do możliwości współuczestniczenia w życiu publicznym w sensie sformalizowanym, zorganizowanym”.

Celem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest ujednolicenie unormowań dotyczących tworzenia przez radę gminy, radę powiatu oraz sejmik województwa odpowiednio młodzieżowej rady gminy, młodzieżowej rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa. Nastąpiło to poprzez unormowanie ich charakteru prawnego, trybu tworzenia, uprawnień oraz podstaw działania.

W wyniku wprowadzonych w ustawie ujednoliconych zasad – młodzieżowe rady będą:

1)    powstawały za zgodą odpowiednio rad gmin, rad powiatów, sejmików województw z inicjatywy własnej lub na wniosek odpowiednio:

a)    wójta (burmistrza, prezydenta), zarządu powiaty, zarządu województwa;

b)    podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy, powiatu, województwa;

2)    miały charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny;

3)    mogły kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały, na które odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent), starosta powiatu, marszałek województwa lub osoby przez nich wyznaczone będą obowiązani do udzielenia odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

Młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów oraz młodzieżowe sejmiki województw będą miały za zadanie w szczególności:

1)    opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;

2)    udział w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży;

3)    monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży;

4)    podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej.

Dalsze zmiany nastąpiły w obrębie zaplecza finansowo-technologicznego. Obsługę administracyjno‑biurową wraz z pokryciem kosztów obsługi młodzieżowej rady gminy, młodzieżowej rady powiatów oraz młodzieżowego sejmiku województwa zapewnią odpowiednio urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Fot. Jakub Szymczuk / KPRP

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2224,prezydent-przyszlosc-jest-domena-ludzi-mlodych.html?fbclid=IwAR2_AXbpgDLkHTz401YTm0iw4OxnycNfiBmiKS34ao14IkhU6N8omMm_Xpc