15 lipca – w Światowym Dniu Umiejętności Młodzieży – odbyło się spotkanie, będące podsumowaniem pierwszego etapu kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Wydarzenie organizowane przez UN Global Compact Network Poland stanowiło jednocześnie inaugurację Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest rozpoczęcie szerokiego dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentantki i reprezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje młodzieżowe i pozarządowe. Swoją obecność potwierdzili Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Według ONZ edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Tylko nauczanie oparte na aktualnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu wyzwań zmiany klimatu, z którymi muszą mierzyć się obecne i przyszłe pokolenia.

Punktem wyjścia do rozmów w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej były opracowania merytoryczne oraz postulaty i głosy zebrane w raporcie UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”, którego oficjalna premiera miała miejsce podczas wydarzenia.

Potrzebę wprowadzenia edukacji klimatycznej do programów nauczania popierają zarówno organizacje młodzieżowe, eksperci, jak i społeczeństwo obywatelskie. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, UN Global Compact Network Poland, WWF Polska, IKEA Retail Polska oraz Onet, wspólnie, jako partnerzy, rozpoczęli kampanię społeczną „TAK! dla edukacji klimatycznej” mającą na celu zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej. W ramach kampanii Partnerzy zachęcali do podpisywanie petycji na stronie www.edukacjaklimatyczna.com, aby w ten sposób każdy mógł wyrazić swoje poparcie dla systemowej edukacji na temat zmiany i ochrony klimatu. W ciągu niecałych trzech miesięcy podpisało ją prawie 55 tys. osób. Petycja, wraz z informacją o liczbie zebranych podpisów, zostanie przekazana przedstawicielom administracji rządowej podczas spotkania inaugurującego Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej. Również Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego przyłącza się do tego apelu. W wydarzeniu wziął udział ekspert Instytutu, Tomasz Opar.

O tym, że polityka klimatyczna jest istotna dla IREPSO świadczy także realizowany przez Instytut projekt Dialog Nowej Generacji. W ramach projektu prowadzone jest badanie oczekiwań młodych ludzi wobec polityki klimatycznej, wymiaru sprawiedliwości oraz partycypacji młodzieży.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Link do ankiety: https://www.1ka.si/a/340882