Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany umożliwią studentom kierunku lekarskiego ubieganie się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022, jak również podejmujący studia począwszy od roku 2021/2022.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia:

“Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia, a następnie – po spełnieniu warunków – jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

Projekt zakłada również umorzenie kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie warunków:

  • obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia,
  • obowiązku uzyskania tytułu specjalisty w wymienionym okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Decyzje umarzające kredyt na studia medyczne będzie wydawał minister zdrowia, a także w ograniczonym zakresie banki.”

Jednym z powodów uzasadniających wprowadzane zmiany jest fakt, że wykwalifikowani przedstawiciele personelu medycznego wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu innych możliwości rozwoju kariery. Z danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską, wynika, że liczba zaświadczeń wydanych tylko lekarzom (z wyłączeniem lekarzy specjalistów) od momentu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (UE), tj. od dnia 1 maja 2004 r. do 2019 r., wyniosła ok. 16 tys. Zakłada się, że po takie zaświadczenia zgłaszają się lekarze chcący kontynuować karierę zawodową poza granicami kraju.

“Nieustannie pracujemy nad tym, żeby lekarzy w Polsce przybywało, w szczególności w dziedzinach priorytetowych. Od lat zwiększamy liczbę uczelni, w których można studiować medycynę i pielęgniarstwo. Teraz przygotowaliśmy specjalne rozwiązania dla przyszłych lekarzy – ustawę o kredytach studenckich, która ma spowodować, że pojawi się więcej możliwości płatnego studiowania z warunkiem umorzenia pożyczki”

– poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach, a o kredyt będzie można ubiegać się w już pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-kredytach-na-studia-medyczne