17 sierpnia 2021r. Minister Klimatu i Środowiska oraz Minister Edukacji i Nauki podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. Głównym celem było zwiększanie świadomości ekologicznej i klimatycznej młodego pokolenia dlatego w listopadzie 2021 roku powołano międzyresortowy Zespół spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. W skład zespołów weszli naukowcy, eksperci, praktycy i pedagodzy a za koordynację prac Grup odpowiadali przedstawiciele organizacji młodzieżowych – Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM.

Prace Zespołu rozpoczęły się od dyskusji nad wspólną definicją edukacji klimatycznej podkreślając za Organizacją Narodów Zjednoczonych  (Art.6 Ramowej Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Art. 12 Porozumienia Paryskiego) że celem edukacji klimatycznej jest rozwiązywanie i opracowywanie skutecznych reakcji na zmiany klimatu oraz podkreślenie wpływu człowieka na jego zmiany.

Poniżej znajduje się definicja edukacji klimatycznej przyjęta przez zespół:

Edukacja klimatyczna, ściśle powiązana  z edukacją ekologiczną, stanowi ogół interdyscyplinarnego kształcenia i wychowania w zakresie związanym z tematyką procesów klimatotwórczych, wpływu oraz skutków procesów naturalnych, jak i antropogenicznych, ze szczególnym naciskiem na element działalności człowieka w kwestii zmian klimatu.

Celem edukacji klimatycznej jest:

  • przekazanie wiedzy o historii zmian klimatu na Ziemi, wpływie tej zmiany na różnorodność biologiczną (biocenoza) oraz roli bioróżnorodności w procesach klimatycznych, w relacji czynników naturalnych do dobrostanu człowieka, oraz jego działalności i wpływie na zmiany klimatu oraz o skutki tych zmian;
  • rozwijanie praktycznych i społecznych umiejętności w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu, w tym do wyzwań przyszłości wynikających ze zmian klimatu;
  • budowanie idei współpracy i zaangażowania na rzecz ochrony klimatu;
  • kształtowanie społeczeństwa odpowiedzialnego za podejmowane i zaniechane działania oraz świadomego priorytetów polityki klimatycznej i stojących przed nią wyzwań.

Cele te zgodne są z podejściem stosowanym w podstawach programowych oraz Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uwzględniając kontekst wiedzy, umiejętności i postaw społecznych w procesie uczenia się.

Kolejnym celem zespołu było przygotowanie 40 scenariuszy lekcyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczących zagadnień z ochrony klimatu których program będzie realizowany na przedmiocie godzina wychowawcza. Finalnie, powstało 16 scenariuszy dla klas I-VIII szkoły podstawowej oraz 24 scenariusze dla klas I-IV w szkołach ponadpodstawowych. Scenariusze dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Powstały różnorodne materiały, które tworzą spójny program wprowadzający w problemy zmian klimatu w sześciu obszarach tematycznych: nauki o klimacie, sprzężeń zwrotnych ze szczególnym podkreśleniem bioróżnorodności, adaptacji i mitygacji, energetyki, społecznych skutków zmian klimatu oraz  źródeł informacji o klimacie.

Oddając  w ręce pedagogów gotowe scenariusze zakończono etap pierwszy, czyli prace koncepcyjne. Obecnie Ministerstwo zachęca do etapu drugiego, czyli praktycznej weryfikacji przygotowanych materiałów przez pedagogów w trakcie ich zajęć z uczniami. Aby móc podzielić się opinią czy spostrzeżeniami pedagodzy zostali zachęceni do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.webankieta.pl/ankieta/875020/ankieta-dla-nauczycieliedukatorow-scenariusze-lekcyjne.html.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/zespol-do-spraw-edukacji-ekologicznej-w-tym-klimatycznej-i-promocji-ekologicznych-warunkow-zycia