Z przyjemnością informujemy o nowych publikacjach dostępnych na stronie internetowej IREPSO. Wśród nowych publikacji, udostępnionych w języku angielskim, znajduje się „Social participation of the younger generation” (Partycypacja społeczna młodego pokolenia), która skupia się na roli młodzieży w procesach decyzyjnych i angażowaniu jej w życie społeczne.

Kolejna publikacja, zatytułowana „New Generation Dialogue” (Dialog Nowej Generacji), skłania do refleksji na trzech kluczowych z punktu widzenia młodzieży obszarach życia społecznego – tj. klimatu, wymiaru sprawiedliwości oraz partycypacji społecznej.

„Municipal youth policy strategies as a mean of youth participation and self-governance” (Strategie polityki młodzieżowej samorządów jako środek partycypacji i samorządności młodzieży) to kolejna publikacja, która analizuje strategie polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym i ich wpływ na uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym oraz samorządność.

Ostatnia publikacja, „The term of a youth council of a local government unit, election of its members and the related solutions adopted due to the SARS-CoV-2 pandemic” (Kadencja rady młodzieżowej jednostki samorządu terytorialnego, wybór jej członków i związane z tym rozwiązania wprowadzone z powodu pandemii SARS-CoV-2), skupia się na wprowadzonych zmianach w procesach wyborczych oraz działalności rad młodzieżowych w związku z pandemią.

Dzięki środkom publicznym, pozyskanym w ramach Funduszu Młodzieżowego, IREPSO przetłumaczyło te publikacje na język angielski, aby umożliwić dostęp do nich szerokiemu gronu odbiorców.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych młodzieżą do odwiedzenia strony IREPSO i zapoznania się z przetłumaczonymi publikacjami. Oferują one unikalne spojrzenie na tematykę młodzieży i partycypacji społecznej oraz dostarczają praktycznych rozwiązań dla organizacji, decydentów politycznych i innych zainteresowanych stron, mających na celu poprawę społeczności lokalnych i polityki publicznej.