6 grudnia 2021 roku w godzinach 15-16 czasu polskiego przedstawiciele Instytutu mieli przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu Youth 2030 Briefing for Youth Networks organizowanym przez Biuro Specjalnego Przedstawiciela ONZ ds. Młodzieży oraz Międzynarodowe spotkanie koordynacyjne organizacji młodzieżowych, będące siecią największych światowych ruchów młodych ludzi i regionalnych platform rozwoju ich działalności.

Konferencja została podzielona na kilka części. W pierwszej z nich opisano ogólne założenia działania młodych ludzi w ramach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także wagę rozwoju partycypacji społecznej młodych ludzi. Druga, najbardziej rozbudowana, skupiła się na zmianach zachodzących w ciągu ostatnich 3 lat, porównaniu oczekiwań z realnym progresem planowanych przemian, a także stopniu ich rozwoju w konfrontacji z warunkami pandemicznymi. Ostatnia część zawierała krótkie podsumowanie i została poświęcona pytaniom uczestników.

Zgodnie z wynikami badań przedstawionymi podczas wydarzenia, ponad 130 Zespołów Krajowych ONZ oraz 44 innych jednostek Organizacji, wśród których zaangażowano ponad 150 młodych ludzi działa na rzecz przeprowadzenia zaplanowanych działań pod względem prawnym. Wynik ten uznano za bardzo satysfakcjonujący. Wśród zadań, które do tej pory zakończyły się sukcesem, wymieniono m.in. stworzenie High Level Steering Committee, pracującego nad stworzeniem wytycznych dotyczących strategii wdrażania planowanych implementacji, a także Joint Working Group zajmującej się bardziej technicznymi aspektami tych działań.

ONZ wydaje się dobrze rozumieć potrzeby młodzieży w związku z pandemią COVID-19, odpowiadając szybko i trafnie na stawiane przed nim wyzwania. Organizacja wyraźnie zobowiązała się do integracji młodych ludzi w ramach działań następczych i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto, zajmuje się koordynacją i realizacją licznych programów dotyczących rozwoju i ochrony młodzieży. Z drugiej strony, raport wskazuje również te aspekty, które wymagają większej uwagi. Należy do nich m.in. potrzeba większej koncentracji na świadomym i stałym śledzeniu wyników podejmowanych działań i zasobów dostępnych młodzieży, połączonych z odpowiednią analizą ich przyczyn i skutków. Co więcej, jedną z istotnych kwestii jawi się także potrzeba koncentracji na odświeżeniu uregulowań dotyczących kwestii staży oraz samego zatrudniania młodych pracowników w ONZ. Za znaczące uznano również przyznanie młodzieży większego zaangażowania w procesy decyzyjne Organizacji, uznając obecną sytuację za niewystarczającą i niepozwalającą na realne usłyszenie głosu młodości, który jest obecnie zbyt słaby i potrzebuje większej transparentności.